Ivana Eterović

2 4 Ivana Eterović

Ivana Eterović (Rijeka, 1985) završila je studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2003–2007). Na istome je fakultetu 2007. upisala poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika. Na projektu Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskoga fakulteta zaposlena je od listopada 2008. kao znanstveni novak/asistent, a od 2014. u zvanju je poslijedoktoranda. U okviru projekta radila je na priređivanju kritičkoga izdanja Misala hruackog (1531) Šimuna Kožičića Benje. Doktorirala je 2014. temom Sintaktička svojstva participa u jeziku hrvatskoglagoljskih misala. Održava seminare iz dvaju obveznih kolegija na preddiplomskome studiju kroatistike: Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku.

Godine 2009. sudjelovala je na 42. Međunarodnome seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu. Od 2010. do 2013. bila je nositeljicom fakultativnoga proseminara Staroslavenski i starohrvatski jezik na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku. Godine 2012. usavršavala se na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu u okviru četveromjesečne Ceepusove stipendije. Sudjelovala je na petnaestak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Članica je više lokalnih udruga kojima je cilj očuvanje nematerijalne baštine (jezika, kulture i običaja) istarsko-kvarnerskoga prostora (Katedra Čakavskoga sabora Lovran, Udruga „Žejane“).

Njezin znanstveni interes usmjeren je prije svega na osobitosti funkcioniranja i oblikovanja jezičnih koncepcija hrvatske glagoljske knjige 16. stoljeća, s naglaskom na sintaktičkim istraživanjima.

Znanstvena bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309716