Što trenutno istražujemo?

U trećoj godini provedbe projekta naš je osnovni cilj transliteracija glagoljičkoga izdanja  Postile (1562.) i njegova usporedba s njezinim ćiriličkim (1563.) i latiničkim izdanjem (1568.). Nova istraživanja pridonijet će dosadašnjim opisima i spoznajama o jeziku tih izdanja na grafetičkoj, fonološkoj (grafematskoj), morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini, a tako i sagledati njihov jezik u kontekstu hrvatske pismenosti XVI. stoljeća.


Postila / to est, kratko is/tlmačenje vsihь ne/delskihь evangeliovь i poglavite/ihь prazdnikov, skrozi vse / leto, sada naiprvo hr/vatskimi slovi / štampana. V Tubingi, 1562.

8° (13) + 233 + (1) 1 s drvorezima. Naklada 1000 primjeraka.

Sačuvano tridesetak primjeraka.

Hrv. prijevod Trubarove slov. Postile koja je sastavljena prema Lutheru, Brenzu, Lasseju i Melanchthonu, s njem. i hrv. posvetom wirtemberškom vojvodi Kristofu (Christoff Herzog zu Würtemberg).

Osnovni opis izdanja preuzet iz: Anica Nazor, Zagreb: Riznica glagoljice (Katalog izložbe), Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, 1978., str. 73-74.